Nummer 15

1261 juni 10
type
Kerkelijk
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Hildegonde, abdis van Thorn, vraagt aan meester Reinier, scholaster in Tongeren en procurator in geestelijke zaken van Hendrik III, bisschop van Luik, het door haar (in een oorkonde) aan kanunniken en kloosterzusters van Thorn geschonken patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg door de bisschop van Luik te laten bevestigen. Zij draagt het patronaatsrecht over vanwege het buitengewone gebrek aan inkomsten van kanunniken en kloosterzusters. De abdis vraagt de bisschop tevens te verordonneren dat de dochters van de genoemde kerken halve kerken zijn, dat de kanunniken en kloosterzusters in deze kerken pastoors aanstellen die daar persoonlijk moeten resideren en de diensten houden en dat de pastoors van Gilze, Mertersem, Ginneken, Etten, Baarle, Meerle en Geertruidenberg passende, gespecificeerde inkomsten krijgen.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nederlandse vertaling

Hildegonde, abdis van Thorn, deelt aan meester Reinier, scholaster in Tongeren en procurator in geestelijke zaken van Hendrik, bisschop van Luik, mede dat aangezien zij vanwege het buitengewone gebrek aan prebenden van kanunniken en kloosterzusters van Thorn op advies van rechtskundigen uit vrije wil het patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg aan hen heeft overgedragen en hen door haar oorkonde persoonlijk heeft bekleed met dat patronaatsrecht, waarbij zij deze toekenning en handeling nu in aanwezigheid van Reinier met deze oorkonde hernieuwt. En omdat zij niet persoonlijk naar hem kan komen, vraagt zij Reinier om dit patronaatsrecht van Gilze, Baarle en Geertruidenberg ten behoeve van de arme kanunniken en kloosterzusters van Thorn te laten bevestigen door de bisschop van Luik. En als het hem behaagt, om ook krachtens zijn ambt te verordonneren dat de dochters van de genoemde kerken halve kerken zullen zijn en dat de kanunniken en kloosterzusters in deze kerken pastoors zullen aanstellen die daar persoonlijk zullen resideren en de diensten zullen houden, wanneer daar plaatsen vrijkomen. En voor die pastoors zal, met het oog op het aantal parochianen in elk van deze parochies, ook gezien het werk van de dienstdoende pastoor, voor die pastoors als volgt op een passende wijze worden voorzien uit de inkomsten van die kerken: de pastoor van Gilze ontvangt jaarlijks twintig pond Leuvens, de pastoor van Mertersem 25 pond Leuvens, de pastoor van Ginneken achttien pond Leuvens, de pastoor van Etten vijftien pond Leuvens, de pastoor van Baarle vijftien pond, de pastoor van Meerle twaalf pond en de pastoor van Geertruidenberg twintig pond Leuvens. De rest van de inkomsten van deze kerken valt ten deel aan de kanunniken en kloosterzusters van Thorn op de volgende wijze: zodra één van hun prebenden vrijkomt, zal één van de genoemde parochiekerken daaraan gelijk zijn en van dan af eeuwig gelijk blijven. Ook zullen de pastoors verantwoording afleggen over hun rechten aan het bisdom, de aartsdiaken en de dekens. En de abdis van Thorn doet afstand van elke verdediging en alle recht die haar toekomt om op het voornoemde inbreuk te maken en doet er voor dit deel afstand van.

Abdis en convent van Thorn hebben bezegeld.

Gegeven op 10 juni 1261.

Genoemde personen
Hildegonde, abdis van Thorn
Reinier, meester, scholaster in Tongeren en procurator in geestelijke zaken van Hendrik III, bisschop van Luik
Hendrik III, bisschop van Luik
kanunniken en kloosterzusters van Thorn
aartsdiaken van Luik
bisdom Luik
abdis en convent van Thorn
Genoemde locaties
Gilze
Baarle
Geertruidenberg
munt van Leuven
Mertersem
Ginneken
Etten
Meerle
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective