Nummer 38

1272 augustus 1
type
Juridisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Oger van Geilenkirchen, Olf van Scharn, Kuno van Molenarken en zijn broer Reinier Hunken, ridders, maken als scheidslieden bekend dat Gerard van Bircde, ridder, in zijn geschil met abdis en convent van de abdij van Thorn, samen met zijn vrouw en kinderen heeft afgezien van elke aanspraak en vordering tegen de abdij van Thorn.

Latijnse tekst van de oorkonde

Universis presens scriptum visuris Ogerus de Gheilekerken, Olf de Scerne, Kuno de Molenarken et Reinerus dictus Hunken, frater eius, milites, salutem et scire veritatem.

Universitati vestre notum esse cupimus quod cum quedam discordia orta fuisset inter Gerardum dictum de Bircde, militem, ex una parte et dominam . . abbatissam et conventum monasterii Thorensis ex altera super diversis causis et questionibus hincinde habitis et propositis, tandem dicte partes in nos tamquam in amicabiles compositores compromiserunt et quia invenimus predictum Gerardum, militem, in omnibus que proposuit contra dominam abbatissam et conventum de Thoren predictos manifestam iniuriam fecisse eisdem secundum compositionem inter dictam dominam abbatissam et conventum de Thoren ex una parte et Gerardum, militem predictum, ex altera longe ante factam per quam nobis Ogero de Gheilekerken, Olf de Scerne, militibus predictis, et aliis quampluribus militibus, hominibus, ministerialibus et scabinis de Vbach presentibus omnis discordia inter eos fuit sopita et terminata, uxore sua et omnibus pueris suis presentibus et in hoc consentientibus. Idem Gerardus, uxor sua et omnes pueri sui iterato nobis compositoribus predictis et aliis quampluribus fidedignis presentibus ad nostram ordinationem sive compositionem omni iuri, omni actioni, dampno, debito, querele et discordie si quas habebant vel habere nitebantur contra dominam abbatissam et conventum predictum ex quibuscumque causis renunctiaverunta et effestucaverunt et ipsos dominam abbatissam et conventum quitos clamaverunt et absolutos.

In cuius facti robur et testimonium et ne dicta nostra ordinatio sive compositio a dicto Gerardo, milite, sive ab uxore sua sive ab aliquo puerorum suorum seu etiam successorum suorum in posterum possit infringib vel aliquo modo calumpniari, ad petitionem predicti Gerardi, militis, uxoris sue necnon et omnium puerorum suorum nos Ogerus de Gheilekerken et Olf de Scerne, militesc et compositores, presenti scripto sigilla nostra duximus apponenda. Nos vero Kuno et Reinerus, fratres et compositores predicti, quia propriis sigillis caremus, rogavimus unacum Gerardo, milite predicto, uxore sua et omnibus pueris suis dilectum dominum et patrem nostrum, dominum Kunonem de Molenarken, militem, ut pro nobis presenti scripto sigillum suum apponeret. Nos vero Kuno de Molenarken, miles predictus, ad petitionem Kunonis et Reineri, filiorum nostrorumd, necnon Gerardi, militis supradicti, uxoris sue et omnium puerorum suorum presenti scripto sigillum nostrum duximus apponendum.

Actum et datum anno Domini Mo CCo LXoXo secundo, in festo ad vincula beati Petri apostolie.

a aldus A.
b slotletter verbeterd uit andere letter door schrijfhand A.
c laatste twee letters verbeterd uit andere letters door schrijfhand A.
d st verbeterd uit andere letters door schrijfhand A.
e hierna sluitingstekens A.

Nederlandse vertaling

Oger van Geilenkirchen, Olf van Scharn, Kuno van Molenarken en zijn broer Reinier Hunken, ridders, maken bekend dat er onenigheid was ontstaan tussen ridder Gerard van Bircde enerzijds en abdis en convent van Thorn anderzijds over verschillende zaken en strijdpunten, die van beide zijden bekeken en voorgelegd zijn, en dat beide partijen uiteindelijk de beslissing aan hen hebben toevertrouwd als minnelijke arbiters. Omdat zij bevonden hebben dat Gerard, in alles wat hij naar voren heeft gebracht tegen abdis en convent van Thorn, duidelijk onrechtmatig heeft gehandeld, gelet op het lang van tevoren gemaakte vergelijk tussen enerzijds abdis en convent van Thorn en anderzijds Gerard, waardoor voor de ridders Oger van Geilenkirchen, Olf van Scharn en een aantal andere ridders, mannen, ministerialen en de schepenen van Übach alle onenigheid tussen partijen bijgelegd en beëindigd was in aanwezigheid en met instemming van de vrouw van Gerard en al zijn kinderen. Gerard, zijn vrouw en al zijn kinderen hebben opnieuw in aanwezigheid van deze arbiters en verscheidene andere betrouwbare mannen bij deze regeling of schikking afstand gedaan van ieder recht, elke actie, schade, schuld, betwisting en onenigheid, als zij die al zouden hebben dan wel zouden trachten te hebben, tegen abdis en convent van Thorn op grond van welke zaak dan ook, en ze hebben abdis en convent gekweten en verlost verklaard.

Ter bekrachtiging en getuigenis hiervan en opdat Gerard, zijn vrouw of een van hun kinderen of hun rechtsopvolgers later geen inbreuk zouden kunnen maken op deze regeling of beschikking of die op enigerlei wijze zouden kunnen bestrijden, hebben de scheidslieden Oger van Geilenkirchen en Olf van Scharn op verzoek van Gerard, zijn vrouw en al hun kinderen deze oorkonde bezegeld. Omdat de scheidslieden Kuno en Reinier geen eigen zegel hebben, hebben zij samen met Gerard, zijn vrouw en al hun kinderen aan ridder Kuno van Molenarken gevraagd om voor hen te bezegelen. Kuno, vader van Kuno en Reinier, heeft bezegeld.

Gedaan en gegeven op 1 augustus 1272.

Genoemde personen
Oger van Geilenkirchen, ridder
Olf van Scharn, ridder
Kuno van Molenarken, ridder, zoon van Kuno van Molenarken, broer van Reinier Hunken
Reinier Hunken, ridder, broer van Kuno van Molenarken, zoon van Kuno van Molenarken
Gerard van Bircde, ridder
abdis en convent van Thorn
abdij van Thorn
ministerialen en schepenen van Übach
Kuno van Molenarken, ridder, vader van Kuno en Reinier
Genoemde locaties
No items found.
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective