Nummer 46

1282 november 1
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Osto van Thorn, (gewezen pastoor van Gilze), bloedverwant van de heer van Born, doet door overdracht van alle rechtstitels afstand van de door abdis en convent van Thorn aan hem verschuldigde renten, waaronder een lijfrente die de abdij heeft afgekocht.

Latijnse tekst van de oorkonde

Nederlandse vertaling

Osto van Thorn, bloedverwant van de heer van Born, maakt bekend dat hij, gezond van lijf en leden, goed bij zinnen en op advies van een aantal vrienden aan abdis en convent van de abij van Thorn een rente heeft verkocht van tien mark Luiks die zij hem bij leven elk jaar verplicht waren voor een bepaalde som geld, aan hem betaald en overhandigd, aangezien hij van die rente afstand heeft gedaan ten gunste van hen. Hij heeft deze en alle andere renten die zij aan hem verplicht waren, plechtig overgedragen en kwijtgescholden, waarbij hij zichzelf geen enkel recht, actie of betwisting voorbehoudt tegen abdis en convent en degenen die hen toebehoren. Bovendien heeft hij hierover, opdat er geen betwisting, actie of onenigheid zou blijven tussen hem en abdis en convent over enige verkoop of verplichting van enige rente of renten of welk ander contract dan ook, uit eigen beweging lijfelijk trouw beloofd aan abdis en convent dat er vanaf deze dag geen enkele dwingende noodzaak is of een of andere reden of aanleiding waardoor hij, een ander of anderen kwaad zouden doen tegen abdis en convent en degenen die hen toebehoren, óf hen zouden lastig vallen in wat dan ook met betrekking tot zaken of personen door in te gaan tegen het voorgaande of iets van het voorgaande. En tot meerdere zekerheid heeft hij afstand gedaan en doet hij afstand van alle oorkonden, als hij deze heeft gehad of heeft, over welke renten of verplichtingen dan ook door abdis en convent jegens hem, en van elke exceptie en elk rechtsmiddel, zowel canoniek- als civielrechtelijk, en van alle excepties die hem ten voordele en abdis en convent ten nadele kunnen zijn inzake het voorgaande of iets van het voorgaande.

Als getuigen waren aanwezig: Jan van Baexem, pastoor van Thorn, Gerard, kapelaan aldaar, Jan Klingelspore, Koenraad de Cimiterio (van de Kerkhof), Reimboud van Bocholt, Tielman, zijn broer, Jan, zoon van Marsilius van Berg, Lambert de Curia, Jan en Lambert, zijn zonen, Godfried van Munhem, Reinoud van O, Hendrik Knoupe, Gillis van Mollem, Dirk Haspegouere, Hendrik Hobbart, Reinier, schout van Schoten, en een aantal andere leenmannen en ministerialen van de abdij van Thorn.

Osto van Thorn heeft Walram, heer van Valkenburg, en heer Osto van Born, ridder, gevraagd deze oorkonde te bezegelen omdat hij zelf geen zegel heeft. Walram, heer van Valkenburg, en Osto, heer van Born, hebben bezegeld. 

Gedaan en gegeven op 1 november 1282.

Genoemde personen
Osto van Thorn, pastoor van Gilze, bloedverwant van heer Osto van Born
abdis en convent van Thorn
heer van Born
Jan van Baexem, pastoor van Thorn en plaatsvervangend pastoor van de kerk van Oirschot, zoon van Hendrik van Baexem
Gerard, kapelaan van Thorn
Jan Klingelspore
Koenraad de Cimiterio (van de Kerkhof), leenman van de abdis van Thorn
Reimboud van Bocholt, broer van Tielman
Tielman van Bocholt, broer van Reimboud
Jan, zoon van Marsilius van Berg
Godfried van Munhem
Reinoud van O
Hendrik Knoupe
Gillis van Mollem
Dirk Haspegouere, leenman van de abdij van Thorn
Hendrik Hobbart, leenman van de abdij van Thorn, mogelijk identiek aan Hendrik Hoelbar
Reinier, schout van Schoten
Walram, heer van Valkenburg en Monschau
Osto van Born, ridder
Jan de Curia, zoon van Lambert de Curia, broer van Lambert, bedienaar van de abdij van Thorn, leenman van de abdis van Thorn
Lambert, zoon van Lambert de Curia, broer van Jan, bedienaar van de abdij van Thorn, leenman van de abdis van Thorn
Genoemde locaties
munt van Luik
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective