Nummer 60

1292 september 15
type
Economisch
Deel deze oorkonde

Korte samenvatting

Rooms-koning Adolf bevestigt en hernieuwt de door rooms-koning Otto I bevestigde en hernieuwde schenking door Ansfried te Kessel en Echt aan de abdij van Thorn d.d. 950.

Latijnse tekst van de oorkonde

Adolphusa, Dei gracia Roma[noru]m rex semper augustus, universis sacri imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis graciam suam et omne bonum.

Regalis dignitatis immensitas tunc vere laudis titulis sublimatur et eminenti decore prefulget, cum religiosarum personarum devocionem clementer at[tendit], et eis de sua liberalitate confirmat et innovat que [s]ibi tam a suis antecessoribus Romanorum regibus quam ab aliis Christi fidelibus [provide] et iuste collata videntur, cum in observacione beneficiorum et iurium non minus quam in largicione laus imperialis dignitatis accres[cat.

No]verint igitur tam presentis etatis homines quam future quod nostris firmiter inheret affectibus honorabiles personas .. abbatissam et conven[tu]m monasterii Tornensis, Leodiensis dyocesis, prosequi beneficiencia gracie graciose. Omnes donaciones et concessiones per nobilem virum Ansfridum, comitem, pro anime sue remedio monasterio Tornensi factas in loco qui dicitur Casallo, sito in pago Maselant, et in villa Eyke, Leodiensis dyocesis, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, quocumque nomine censeantur, que vel quas idem Ansfridus, comes, ab imperio tenuit et possedit sicut ex privilegiis dive memorie domini Ottonis, Romanorum regis, nostri predecessoris, collegimus evidenter, ratas habentes et gratas [ipsas] presentibus [confirmamus]. Pri[vile]g[ia eti]am dicti d[omini Ottoni]s, [Romanorum regis], prelibato com[i]ti Ansfrido super hoc indulta et concessa que [s]imiliter idem comes prefato monasterio Tornensi trad[idit] et legavit, i[n]novamus, approbamus et roboramus ac si tenorem eorundem de verbo ad verbum huic carte inseri [c]ontigisset, indulgentes .. abbatisse et conventui monasterii Tornensis ut omnibus hiis que in dictis privilegiis [su]nt expressa, eo iure [et consu]etudine quibus [se]pefatus comes fuit usus in illis sine impedimento cuiuslibet pacifice et qu[iete] gaude[ant] et utantur.

In cuius ratihabicionis, innovacionis, approbacionis et confirmacionis nostre testimonium presentes litteras exinde [c]onscribi et maiestatis nostre sigillo fecimus communiri.

Datum Colonie, XVII kalendas octobris, indictione quinta, anno D[omini millesimo] ducentesimo nonogesimo secundo, regni vero nostri anno primob.

a vergrote en versierde initiaal A.
b hierna sluitingsteken A.

Nederlandse vertaling

Rooms-koning Adolf heeft alle schenkingen en giften bevestigd, gedaan aan de abdij van Thorn door graaf Ansfried in Kessel, gelegen in de gouw Maasland, en in Echt, in het bisdom Luik, met alle rechten en toebehoren die Ansfried hield en bezat van het keizerrijk, zoals Adolf heeft opgemaakt uit de privileges die wijlen zijn voorganger, rooms-koning Otto, aan Ansfried heeft verleend. Adolf bevestigt deze privileges en vernieuwt, keurt goed en bekrachtigt ook de privileges die Otto heeft toegestaan en verleend aan Ansfried, die Ansfried op gelijke wijze heeft verleend aan de abdij van Thorn alsof de inhoud hiervan woordelijk in deze oorkonde zou zijn opgenomen. Hij staat abdis en convent van de abdij van Thorn toe dat zij alles wat in deze privileges is uitgedrukt, vreedzaam en rustig bezitten met het recht en de gewoonte zoals de graaf dit gebruikte, zonder om het even welk beletsel.

Adolf heeft bezegeld.

Gegeven te Keulen, op 15 september 1292.

Genoemde personen
Adolf, rooms-koning
Otto I, rooms-koning
Ansfried, leenman van Otto I, rooms-koning, graaf (van Hoei), echtgenoot van Hilzondis, gravin van Strijen
abdij van Thorn
bisdom Luik
Genoemde locaties
Kessel
Echt
Maasland
Keulen
Uitgave
Geertrui Van Synghel
Onderstaande tekst zal niet worden vertaald bij het kiezen van een andere taal
Deel deze oorkonde

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective