Goederen en rechten van de abdij van Thorn in de beginjaren van haar bestaan

Medemblik, ‘Neder-Maasland’ en ‘Friesland’

Ansfried stichtte – met medewerking van zijn echtgenote Hereswind (Hilsondis) – ergens in het laatste kwart van de 10e eeuw in Thorn een abdij. Benedicta, de dochter van de stichters, werd de eerste abdis. Schenkingen van grondbezit en diverse rechten gaven het klooster een hechte (economische) bestaansgrond. 

Bij de verwerving en afdracht van goederen en rechten door de abdij speelde in de beginjaren van haar bestaan de bisschop van Luik, Notger, een belangrijke rol. Hij komt in 985 naar voren als “begunstigde” bij een overdracht van het belangrijke graafschap Hoei door de piepjonge rooms-koning Otto III. Opmerkelijk is dat Ansfried hier kort daarvoor afstand van had gedaan. In datzelfde jaar verwierf voornoemde in ruil hiervoor (?), goederen in Medemblik, “Neder-Maasland” en “Friesland”. Het betreft hier een schenking door Otto III; ook Notger was hierbij betrokken (oorkonde nr. 2). 

Later, in een oorkonde uit 1292, treffen we de “Hollands-Friese” goederen aan als eigendom van de Thornse abdij en worden ze door rooms-koning Adolf in die hoedanigheid bevestigd (oorkonde nr. 61). Er is echter uit die tijd of uit latere tijd niets bekend van goederen van de abdij in ‘Holland’. Men kan zich afvragen of hier niet een oude tekst klakkeloos is overgenomen.

“Britte”, Ophemert en Kerk-Avezaath

In een oorkonde van 1007 verschijnt de naam van de bisschop van Luik opnieuw. Notger bevestigde een eerdere schenking aan de abdij van de kerken van “Britte” (Bree of Beek?), Ophemert en Kerk-Avezaath. Ook de Duitse koning Hendrik II was hierbij betrokken. Hendrik II schonk aan de abdij tevens het markt- en tolrecht en het zogenoemde “districtum” (oorkonde nr. 4). Het gaat hier om “koninklijke rechten”, die inhielden dat de abdij juridische bevoegdheden ontving, niet alleen om een markt te organiseren, maar ook om de zogenoemde “marktvrede” te garanderen en een “belasting” te heffen op de verhandelde goederen. In hetzelfde jaar als de “Hollands-Friese” goederen, namelijk 1292, werden ook haar goederen en rechten betreffende de kerken van “Britte”, Ophemert en Kerk-Avezaath door rooms-koning Adolf bevestigd (oorkonde nr. 62). En, dezelfde koninklijke erkenning gold ook voor de rechten van het markt- en tolrecht en het “districtum”.

Goederen in West-Brabant

Zijn vele goederen en rechten die de abdij in haar beginperiode verwierf, goed te traceren naar herkomst, voor haar uitgebreide grondbezit in West-Brabant (nabij Breda gelegen) is dit niet het geval. De vraag naar de oorsprong daarvan leidt ons naar de stichtingsoorkonde van 992 (oorkonde nr. 3). Ondanks dat het onweerlegbaar een eind 16e-eeuwse vervalsing is, vormt zij in de kern een reële weergave van de verwerving van de oude bezittingen in “het verre westen”.

De oorkonde spreekt over de stichting van de abdij als een “gemeenschappelijk werk” van de echtelieden Ansfried en Hilsondis (is Hereswind). De laatste liet zich niet onbetuigd als het gaat om de inbreng van goederen en rechten uit haar eigen bezit. Ze worden een voor een opgesomd: de Mariakerk in Strijen, Geertruidenberg, de ‘villa’ Gilze, de ‘villa’ Baarle met het door haar gestichte St.-Remigiusaltaar, het ‘castellum’ Sprundelheim met toebehoren, een bos “tussen de twee Marken” en verder alle rechten van tol, molen, cijns en weg en waterweg, zoals zijzelf en haar ouders hadden bezeten. Het is een vaststaand gegeven dat de abdij vanaf het begin van de 13e eeuw een “curtis” en andere eigendommen bezat in Gilze, dat zij uitgebreide landerijen en tienden en cijnzen bezat in Baarle en dat zij tiend- en cijnsrecht en ook andere rechten had in Ginniken, Princenhage, Breda, Bavel, Meersel, Meerle, Meer, Etten, Leur, Sprundel, Alphen, Ulicoten, Rijen, Oosterhout, Wouw, Drimmelen, Ulvenhout, Chaam en Galder. 

Hecht fundament

We mogen constateren dat de abdij van Thorn in haar vroege bestaan werd begiftigd met een uitgebreid arsenaal van goederen en rechten. Hierdoor werd al heel snel een fundament gelegd, dat de abdij economisch overeind diende te houden. 

partners

donateurs

familie Beijer
© 2023 WaarvanAkte.eu, een initiatief van Stichting Limburgse Oorkonden
Gemaakt door Hive Collective